Lietuvos centrinė kredito unija

Etikos kodeksas

Grįžti atgal

8. Kredito unijos darbuotojai

Vystydami veiklą ir santykius kredito unijos viduje darbuotojai:

1. Kuria teigiamą atmosferą, pagiria kolegas už atliktus darbus, dalyvauja socialinėse iniciatyvose;
2. Informuoja savo vadovus dėl savo dalyvavimo ar ketinimų dalyvauti renkamuose politinių partijų, valdžios ir savivaldos organuose;
3. Sklandžiai vykdo pavestas užduotis ir nurodymus, laikosi visų nuostatų reglamentuojančių darbo eigą;
4. Laikosi geranoriškumo principų, skatina savitarpio pasitikėjimą. Santykiuose su kolegomis vengia:
• priekabiavimo, diskriminavimo;
• asmens žeminimo ar įžeidinėjimo;
• apkalbų, reputacijos žeminimo;
• nesantaikos kurstymo naudojantis pareigybiniais ar psichologiniais privalumais;
• neverčia kolegų paskelbti neskelbtinos informacijos tretiesiems asmenims;
5. Darbuotojai ir vadovai negali užsiimti veikla, kuri konkurencijos požiūriu būtų žalinga kredito unijai arba sukeltų interesų konfliktą, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai papildomai nedirbti, nedalyvauti ir neveikti jokioje įmonėje ar versle, konkuruojančioje su Kredito unija ar galinčia pakenkti Kredito unijos prestižui.

9. Kredito unijos partneriai

Esame patikimi partneriai, kuriuos rinktųsi esamos ir potencialios kooperatinės bei kitos bendrovės, privačios arba viešosios organizacijos (įskaitant valstybės institucijas), nevyriausybinės organizacijos. Siekiame tvarios partnerystės, visą dėmesį skiriame ilgalaikiams verslo ryšiams ir produktyviam bendradarbiavimui, todėl:

1. Tikimės, kad mūsų partneriai laikosi tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų;
2. Skatiname partnerius savo veiklą grįsti mūsų vertybėmis – tai svarbu užmezgant naujus ar toliau vystant esamus santykius.

10. Kredito unijos konkurentai

Mes gerbiame savo konkurentus ir su jais konkuruojame sąžiningai, laikydamiesi verslo etikos ir galiojančių įstatymų, todėl remiame konkurenciją ir nebandome užkirsti kelio kitiems finansų dalyviams laisvai konkuruoti, viešai nekomentuojame konkurentų veiklos.

11. Kredito unijos aplinka

Mes tausojame savo išteklius, saugome turtą ir konfidencialią informaciją. Darbo aplinka mus supa kasdien, todėl kiekvienas vadovas ir darbuotojas saugo:

1. Intelektualią nuosavybę – mūsų paslaugos, planai ir verslo paslaptys, prekės ženklai, darbuotojų žinios yra labiausiai vertinamas ir puoselėjamas turtas;
2. Konfidencialią informaciją, kuri perduodama tik saugiais būdais, nėra galimybių prie jos prieiti viešais ar privačiais kanalais;
3. Darbo ir veiklos inventorių, kurį darbuotojai arba vadovai pastebėję sugedusį, sulūžusį ar niekojamą, tai sustabdo patys arba praneša atsakingiems asmenims.

12. Konfliktinės situacijos

Darbuotojai ir vadovai dirbdami kredito unijoje siekia geriausio rezultato klientams, šiuo tikslu:

1. Vengia aplinkybių, kurios skatintų konflikto atsiradimą. Ginčai ir konfliktai (su klientais, žiniasklaida, partneriais, konkurentais, visuomenės nariais) sprendžiami taikiai;
2. Darbuotojai ir vadovai darbo metu užsiima tik ta veikla, kuri yra tiesiogiai susijusi su jų pareigomis;
3. Darbuotojai ir vadovai priima tik simbolinės vertės dovanas (pavyzdžiui, simboliniai suvenyrai, gėlės, kvietimai į renginį) tik oficialių vizitų, susitikimų, svečių priėmimo metu bei tuomet, kai nepriimami jokie su veikla susiję sprendimai. Dovanos pinigų išraiška nėra priimamos.

13. Baigiamosios nuostatos

Etikos kodekso nuostatų laikymasis pirmiausia grindžiamas kredito unijų vadovų ir darbuotojų savimone ir sąžine. Etikos kodekso priežiūrą atlieka ir etikos kodekso nuostatas aiškina bei taiko Etikos komisija (toliau – Komisija), kuri sudaryta iš 5 narių. Komisijos narių kadencijos laikas yra 4 metai. Kadencijų skaičius yra neribotas:

1. Etikos komisijos formavimo ir darbo tvarką nustato Lietuvos centrinės kredito unijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintas Etikos komisijos darbo reglamentas. Komisija savo veiklą organizuoja vadovaudamasi LCKU visuotinio narių susirinkimo patvirtintu darbo reglamentu;
2. Bet kuris kredito unijų vadovas, darbuotojas, narys ar klientas, sužinojęs apie etikos kodekso pažeidimus ar nesilaikymą, kreipiasi į Komisiją;
3. Komisija, išnagrinėjusi pranešimą, teikia rekomendacinio pobūdžio išvadas, į kurias atsižvelgus kredito unijos gali taikyti Komisijos darbo reglamente nurodytas sankcijas;
4. Etikos kodeksas gali būti papildomas ir tobulinamas kredito unijų vadovų, darbuotojų ir Komisijos narių iniciatyva.

Pastebėjus etikos kodekso pažeidimus kviečiame informuoti apie tai el. paštu: etikoskodeksas@lku.lt arba telefono numeriu (8-37) 200 584.

Etikos kodeksą atnaujino darbo grupė:
LCKU komunikacijos specialistė Simona Juočepytė
LCKU Informacinių technologijų analitikė Vaida Tamašauskienė
LCKU teisininkė Giedrė Liepinienė
LCKU administracijos vadovas ir vadybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius
Teisininkas, nepriklausomas advokatas Ramūnas Džiugas

Etikos kodekso kūrybinė grupė:
Leidinio sudarymas – LCKU komunikacijos specialistė Simona Juočepytė
Kūrybiniai dizaino ir reklamos sprendimai – Cechas.Com dizaineris Alius Levinskas,
Vizualizacijų sprendimai – LCKU duomenų administravimo vadybininkas Martynas Vaičiulis
Foto sesijos sprendimai – fotografė Aura Šimkienė, www.aurafoto.lt
Foto sesijos modeliai – Greta Šniaukštaitė ir Alius Levinskas

1 2
Grįžti atgal